Thursday, February 18, 2010

Narsimha Stuti By Sage parasher In Krishna Mahatmya

Jayjayji eksundara | Niranjana Natsurasura |              Padpadmi  lin Indira | Krishna tatstha  Narhare ||1||
    
               Bhakta Palaka  jagannatha |  Padi thevila  tujhe matha |
               Tuchi amucha dukhha hanta | Krishna tatstha  Narhare||2||

               Takoni kopasi dhari shantata | amrut drushtine paha ata |
               Amha tujvin kavantrata   | Krishna tatstha  Narhare ||3||
            
               aise karuniya stavan  | Jwalanarsimha  namabhidhan |
               Thevi  saprem houn | Narhariche tedhava ||4||

                Dayasagar Parasharala | Mhane tada ya tirthich mala |
                 kari sthpan yachivela | shanti  ladhen  nishchaye ||5||

               Nahi  tari mam kopanal | sakal trilokya he jalil |
               parsoni  yapari  adhnye  keval | sthapi  parasher taysi ||6||

                Dnyandatri  Narsimhmurti | rahe krushnatati mag ti |
                mani parashar  mani khanti |  Tiche viyoge tedhava ||7|| 

 

No comments:

Post a Comment